201710052223579e7.jpg 34 エフゲニー・キーシンⒸ Akira KINOSHITA